فود کورت- پیتزا یه دوی

0
1555
نوع کالا نام واحد متصدی واحد طبقه تلفن ۱ تلفن ۲ تلفن ۳
فود کورت- پیتزا یه دوی محمد امانی ۱+ ۳۳۳۹۰۳۸۴ ۳۳۳۹۰۳۸۵ ۳۳۳۹۰۳۸۶

بدون نظر

نظرات و پیشنهادات خود را ارسال کنید .